Brigitte Lingertat  


Das Modell · Kuli, 280 x 210 mm